gondola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gondola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gondola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gondola.

Từ điển Anh Việt

 • gondola

  /'gɔndələ/

  * danh từ

  thuyền đáy bằng (để dạo chơi ở những sông đào trong thành phố Vơ-ni-dơ)

  giỏ khí cầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gondola

  long narrow flat-bottomed boat propelled by sculling; traditionally used on canals of Venice

  Similar:

  gondola car: a low flat-bottomed freight car with fixed sides but no roof

  car: the compartment that is suspended from an airship and that carries personnel and the cargo and the power plant