glyceric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glyceric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glyceric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glyceric.

Từ điển Anh Việt

  • glyceric

    * tính từ

    (hoá học) glixeric