glyceric aldehyde nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glyceric aldehyde nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glyceric aldehyde giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glyceric aldehyde.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • glyceric aldehyde

    Similar:

    glyceraldehyde: a sweet crystalline aldehyde formed by the breakdown of sugars

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).