glucose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glucose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glucose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glucose.

Từ điển Anh Việt

  • glucose

    /'glu:kous/

    * danh từ

    (hoá học) Glucoza

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • glucose

    a monosaccharide sugar that has several forms; an important source of physiological energy