glucinium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glucinium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glucinium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glucinium.

Từ điển Anh Việt

  • glucinium

    * danh từ

    (hoá học) gluxini, berili

Từ điển Anh Anh - Wordnet