glossitis dissecans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glossitis dissecans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glossitis dissecans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glossitis dissecans.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glossitis dissecans

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm lưỡi nứt nẻ