globefish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

globefish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm globefish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của globefish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • globefish

    Similar:

    puffer: any of numerous marine fishes whose elongated spiny body can inflate itself with water or air to form a globe; several species contain a potent nerve poison; closely related to spiny puffers

    Synonyms: pufferfish, blowfish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).