glazing by clips nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glazing by clips nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glazing by clips giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glazing by clips.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glazing by clips

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự lắp kính có viền