given token (gt) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

given token (gt) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm given token (gt) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của given token (gt).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • given token (gt)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thẻ được chuyển giao