geology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geology.

Từ điển Anh Việt

 • geology

  /dʤi'ɔlədʤi/

  * danh từ

  khoa địa chất, địa chất học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • geology

  * kỹ thuật

  địa chất

  địa chất học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • geology

  a science that deals with the history of the earth as recorded in rocks