generically exact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generically exact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generically exact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generically exact.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generically exact

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đúng nói chung