genealogical tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genealogical tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genealogical tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genealogical tree.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • genealogical tree

    * kỹ thuật

    cây phả hệ