gelding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gelding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gelding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gelding.

Từ điển Anh Việt

 • gelding

  /'geldiɳ/

  * danh từ

  sự thiến

  ngựa thiến, súc vật thiến

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gelding

  * kinh tế

  sự thiến

  súc vật thiến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gelding

  castrated male horse

  Similar:

  geld: cut off the testicles (of male animals such as horses)

  the vet gelded the young horse

  Synonyms: cut