gastropod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gastropod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gastropod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gastropod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gastropod

  * kỹ thuật

  y học:

  động vật chân bụng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gastropod

  a class of mollusks typically having a one-piece coiled shell and flattened muscular foot with a head bearing stalked eyes

  Synonyms: univalve