gallican nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gallican nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gallican giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gallican.

Từ điển Anh Việt

  • gallican

    * tính từ

    thuộc Gô-lơ (nước Pháp cổ)

    tôn giáo cũ xứ Gô-lơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gallican

    relating to or characteristic of Gallicanism