furry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

furry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm furry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của furry.

Từ điển Anh Việt

 • furry

  /'fə:ri/

  * tính từ

  (thuộc) da lông thú, như da lông thú

  bằng da lông thú; có lót da lông thú

  có tưa (lưỡi)

  có cáu (nồi, ấm)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • furry

  Similar:

  furred: covered with a dense coat of fine silky hairs

  furred animals

  a furry teddy bear