funniness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

funniness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm funniness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của funniness.

Từ điển Anh Việt

  • funniness

    /'fʌninis/

    * danh từ

    tính chất buồn cười, tính chất ngồ ngộ, tính chất khôi hài (câu chuyện...)

    tính chất là lạ, tính chất khang khác

Từ điển Anh Anh - Wordnet