ftp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ftp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ftp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ftp.

Từ điển Anh Việt

 • ftp

  định ước truyền tệp, giao thức truyền tệp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ftp

  use the file transfer protocol to transfer data from one computer to another

  You can FTP these data

  Similar:

  file transfer protocol: protocol that allows users to copy files between their local system and any system they can reach on the network