frying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frying.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • frying

  cooking in fat or oil in a pan or griddle

  Synonyms: sauteing

  Similar:

  fry: be excessively hot

  If the children stay out on the beach for another hour, they'll be fried

  fry: cook on a hot surface using fat

  fry the pancakes

  electrocute: kill by electrocution, as in the electric chair

  The serial killer was electrocuted

  Synonyms: fry

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).