fruity flavour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fruity flavour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fruity flavour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fruity flavour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fruity flavour

    * kinh tế

    vị quả