freely supported slab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freely supported slab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freely supported slab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freely supported slab.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • freely supported slab

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bản kê tự do