forty-eight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forty-eight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forty-eight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forty-eight.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • forty-eight

    being eight more than forty

    Synonyms: 48, xlviii

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).