fortuitous distortion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fortuitous distortion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fortuitous distortion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fortuitous distortion.

Từ điển Anh Việt

  • fortuitous distortion

    (Tech) biến dạng ngẫu phát