formatting sections nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formatting sections nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formatting sections giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formatting sections.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formatting sections

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tạo kiểu dáng đoạn