fob (free on board) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fob (free on board) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fob (free on board) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fob (free on board).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fob (free on board)

    * kỹ thuật

    giao lên tàu

    giao tại toa xe