flutter cutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flutter cutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flutter cutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flutter cutter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flutter cutter

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đầu phay