flotsam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flotsam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flotsam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flotsam.

Từ điển Anh Việt

 • flotsam

  /flotsam/

  * danh từ

  vật nổi lềnh bềnh (trên mặt biển)

  trứng con trai

  flotsam and jetsam

  hàng hoá trôi giạt vào bờ; tàu đắm trôi giạt vào bờ

  những đồ tạp nhạp vô giá trị

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) những người sống lang thang, những người nay có việc mai không

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flotsam

  * kinh tế

  hàng trôi giạt

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  hàng trôi dạt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flotsam

  the floating wreckage of a ship

  Synonyms: jetsam