flooring board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flooring board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flooring board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flooring board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flooring board

    * kỹ thuật

    tấm lát sàn