flock spraying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flock spraying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flock spraying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flock spraying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flock spraying

    * kỹ thuật

    sự phun keo tụ

    sự phun kết tủa bông