flocculent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flocculent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flocculent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flocculent.

Từ điển Anh Việt

 • flocculent

  /flocculent/

  * tính từ

  kết bông, kết thành cụm như len

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flocculent

  * kỹ thuật

  keo tụ

  kết tụ

  hóa học & vật liệu:

  dạng bông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flocculent

  having a fluffy character or appearance

  Synonyms: woolly, wooly