floatation by gravity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

floatation by gravity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm floatation by gravity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của floatation by gravity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • floatation by gravity

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phép nổi trọng lực