flawlessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flawlessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flawlessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flawlessness.

Từ điển Anh Việt

  • flawlessness

    /'flɔ:lisnis/

    * danh từ

    tính hoàn thiện, tính hoàn mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet