flavour development nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flavour development nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flavour development giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flavour development.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flavour development

    * kinh tế

    sự tạo hướng

    sự tạo mùi