flaking steamer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flaking steamer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flaking steamer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flaking steamer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flaking steamer

    * kinh tế

    thiết bị hấp hạt trước khi cán mỏng