fissurella nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fissurella nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fissurella giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fissurella.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fissurella

    type genus of the family Fissurellidae: keyhole limpets

    Synonyms: genus Fissurella

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).