fine-tooth comb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fine-tooth comb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fine-tooth comb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fine-tooth comb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fine-tooth comb

  a comb with teeth set close together

  Synonyms: fine-toothed comb

  a method of examining in minute detail

  he went over the contract with a fine-tooth comb looking for loopholes

  Synonyms: fine-toothed comb

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).