filtered juice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filtered juice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filtered juice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filtered juice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • filtered juice

    * kinh tế

    nước quả đã lọc