filter by form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filter by form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filter by form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filter by form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • filter by form

    * kỹ thuật

    lọc bằng biểu mẫu