fillister head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fillister head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fillister head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fillister head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fillister head

    * kỹ thuật

    vít đầy trụ tròn