fictioneer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fictioneer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fictioneer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fictioneer.

Từ điển Anh Việt

  • fictioneer

    * danh từ

    người viết nhiều tiểu thuyết nhưng chất lượng kém