fictioneering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fictioneering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fictioneering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fictioneering.

Từ điển Anh Việt

  • fictioneering

    * danh từ

    việc viết tiểu thuyết lấy nhiều