ferrule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ferrule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ferrule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ferrule.

Từ điển Anh Việt

 • ferrule

  /'feru:l/ (ferrel) /'fə:vənt/

  * danh từ

  sắt bịt đầu, sắt bịt đầu ống

  vòng sắt đệm, vòng sắt nối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ferrule

  * kỹ thuật

  đai

  đầu bịt

  măng sông

  ống bọc cán

  ống kẹp

  ống nối

  vành

  vành tụ điện

  vành tỳ

  vòng kẹp

  hóa học & vật liệu:

  bịt đầu ống

  vật lý:

  đai chuôi

  xây dựng:

  ống bịt

  ống măng sông

  cơ khí & công trình:

  ống tăng bền

  vòng sắt đệm

  điện tử & viễn thông:

  vòng bọc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ferrule

  a metal cap or band placed on a wooden pole to prevent splitting

  Synonyms: collet