feal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feal.

Từ điển Anh Việt

  • feal

    * tính từ

    (từ cổ, nghĩa cổ) trung nghĩa, trung thành, trung thực