favorable event nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

favorable event nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm favorable event giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của favorable event.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • favorable event

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biến cố thuận lợi