fault-tolerant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fault-tolerant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fault-tolerant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fault-tolerant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fault-tolerant

    * kỹ thuật

    kháng lỗi