fat-free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fat-free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fat-free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fat-free.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fat-free

  * kinh tế

  đã khử mỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fat-free

  Similar:

  nonfat: without fat or fat solids

  nonfat or fat-free milk

  Synonyms: fatless

  Antonyms: fatty