fastness to light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fastness to light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fastness to light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fastness to light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fastness to light

    * kỹ thuật

    dệt may:

    tính bền ánh sáng