fantastically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fantastically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fantastically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fantastically.

Từ điển Anh Việt

 • fantastically

  * phó từ

  cừ, chiến, tuyệt vời

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fantastically

  Similar:

  fabulously: exceedingly; extremely

  she plays fabulously well

  Synonyms: incredibly