familiarizing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

familiarizing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm familiarizing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của familiarizing.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • familiarizing

  serving to make familiar

  Synonyms: familiarising

  Similar:

  familiarize: make familiar or conversant with

  you should acquaint yourself with your new computer

  We familiarized ourselves with the new surroundings

  Synonyms: familiarise, acquaint

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).