familiarising nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

familiarising nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm familiarising giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của familiarising.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • familiarising

  Similar:

  familiarize: make familiar or conversant with

  you should acquaint yourself with your new computer

  We familiarized ourselves with the new surroundings

  Synonyms: familiarise, acquaint

  familiarizing: serving to make familiar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).